Shayma Tash

Burn Unit welcomes female joke slinger Shayma Tash.